1-2

Being On Your Own and Being For Yourself

Being On Your Own and Being For Yourself 
Majlinda Kelmendi
2.11 > >30 .11.2023 

Qënia Me Vete: Pjesa fillestare e ekspozitës shfaq momentet e vetmisë dhe eksperimentimin personal përmes veprave artistike që zbulojne ndjenjat e thella të individëve. 

Përtej Vetëmisë: Në këtë segment, vizitorët do të shqyrtone lidhjet dhe mënyrat e ndryshme ndërmjet nierëzve në botën e sotme, duke perdorur eksperiënce interaktive. 

Qënia Për Vete: Përfundimisht, ekspozita ruan nje fokus të vecante në zhvillimin personal dhe aftësite që bejne ndryshim në botën që na rrethon. Përvojat e ndryshme të përdorura do të theksojne pavarësine dhe kreativitetin. 

Being Alone: The initial part of the exhibition showcases moments of solitude and personal experimentation through artworks that reveal the deep feelings of individuals.

Beyond Loneliness: In this segment, visitors will explore the connections and ways people connect in today’s world, using interactive experiences.

Being For Yourself: Ultimately, the exhibition maintains a distinct focus on personal development and the skills that make a difference in the world around us. The different experiences used will emphasize independence and creativity.

Mbi artisten 
Majlinda Kelmendi ka lindur në tetor të vitit 1966 në Tiranë. Në vitet 1986-1990 kreu studimet universitare në Akademinë e Arteve, Tiranë. Në vitet 1999-2000 ka kryer studimet pasuniversitare / Master i Arteve në Fakultetin e Arteve, Universiteti i Prishtinës. Puna e saj ndikohet kryesisht nga tema që trajtojnë proceset e transformimit social, politik dhe ekonomik, histori dhe tema socio-politike në rajon dhe më gjerë. Puna e saj mbulon një gamë të gjerë mediash, duke përfshirë instalimin, videon, vizatimin, pikturën, fotografinë dhe performancën. Ajo ka ekspozuar gjerësisht në galeri të ndryshme, muze arti me grupe dhe ekspozita personale, duke përfshirë MLAC-Museum, Romë Itali, Galerinë Kombëtare të Kosovës, Galerinë Domus Romana, Romë, Itali, Budapest Hungari, Vjenë Austri, Gjermani, Amerikë, Portugali, Poloni, Spanjë, Belgjikë, Bullgari, Francë, Republika Çeke etj. Që nga viti 2000 dhe aktualisht është profesoresh në Departamentin e Artit Konceptual dhe Mediave të Reja në Fakultetin e Arteve, Universiteti i Prishtinës.

About the artist 
Majlinda Kelmendi was born in October 1966 in Tirana. In the years 1986-1990 he completed his University studies at the Academy of Arts, Tirana. In 1999-2000 he completed postgraduate studies / Master of Arts at the Faculty of Arts, University of Pristina.
Her work is mainly influenced by topics that address the processes of social, political, and economic transformation, history, and socio-political topics in the region and beyond.
Her work covers a wide range of media, including installation, video, drawing, painting, photography, and performance. He has exhibited extensively in various galleries, art museums with the group and personal exhibitions, including MLAC-Museum, Rome Italy, National Gallery of Kosovo, Domus Romana Gallery, Rome, Italy, Budapest Hungary, Vienna Austria, Germany, America, Portugal, Poland, Spain, Belgium, Bulgaria, France, Czech Republic, etc.
Since 2000 and is currently a professor in the Department of Conceptual Art and New Media at the Faculty of Arts, University of Pristina.

unnamed

Faces of uncertain time

“The self-portraits of Mikel Temo are realized in one of the most unusual periods, that of the pandemic, of the crisis, of all the cracks experienced by humanity. They can be read as a hint, as a metaphor of running away from the isolation, loneliness, nightmare, from all the crises modern man experiences.

650a481a-73d2-b56e-6cc9-8055ffd60ad4

OAS2022

War. Pandemic. Climate change. Inflation. At the core of our time there is crisis. And in the midst of this crisis there are countries, cities and villages. There are people. There are swimming pools. There is space. There is care. There is love. There is art. There is a free world. There is a city called Tirana. A Gallery called Gallery70.

3d5f0630-915c-4104-5408-8c3805287c74

Under the skin

In this perspective the “abstract” is real, it is part of our body, of the creation, before it is what we know: the opposite of concrete or figurative. What we label as abstract, even in art, proves that we do not know the essence of that thing, as what we call “coincidence” proves our nescience about the cause.

jon

Artmagnifier

ArtMagnifier produced by Gallery70, is a series of short films featuring visual artists and it was supported by the Creative Producers programme developed by the British Council in the Western Balkans 4 #CreativeProducersWB Artmagnifier aims at becoming a platform that promotes artists, encourages cross discipline cooperations, facilitates international artist exchange and developes new audiences.

412da80f-9f9b-5b07-d5e2-060692107b83

OAS2021

Curator | Kurarore Aliki Tsirliagkou
Exhibition of young artists: Ekspozita e artistëve të rinj:
Adela Tufa Inda Sela Silvi Nasufi 
Nentor / Novembre 18 > Nentor / November 30, 2021

eeada915-7b66-7749-33b2-7568f1029536

Gallery70 ka kënaqësinë të prezantojë OAS2021 (Open Art Space) një ekspozitë e pervitshme dedikuar artistëve të rinj. Ata përzgjidhen përmes një thirrje te hapur dhe seleksionohen nga një Juri Nderkombëtare. Këtë vit Juria ishte e përbërë nga Aliki Tsirliagkou (Kuratore dhe themeluese e Nitra Galleries ne Greqi, Martin Stommel , artist, Jon Kraja artist . “Veprat e Adela Tufës, Silvi Nasufit dhe Inda Selës krijojnë një rrëfim për peizazhet e ndërtuara dhe praninë njerëzore, e cila shpesh nënkuptohet sesa tregohet. Një koment për jetën bashkëkohore. Vepra e Adelës janë plot ngjyra të buta dhe na zbulojnë peizazhet e bukura verore, rrugët e fshatit dhe lulet. Veprat e Sindit janë të mahnitshme dhe kanë të bëjnë me peizazhet urbane dhe rurale. Kam zgjedhur tre punë si dhe “jetën në hije” që është në thelb Jeta e fshehur pas këtyre peizazheve . Punimet e Indës janë në video. E para quhet ‘Përmbytje në shtëpinë time’ dhe një ‘përmbytje’ duket se po e përpin shtëpinë, e cila është në dialog të përsosur me veprat e dy artistëve të tjerë. Videoja e fundit “Pengesa” krijon një mbyllje apo piknisje të përkryer të rrëfimit të ekspozitës, pasi ka vetëm rrugën e ndaluar drejt natyrës dhe horizontit pa peizazh të ndërtuar (si në pjesën tjetër të veprave)”

Gallery70 has the pleasure to present OAS2021 (Open Art Space)  a yearly exhibition promoting young artists. They are selected through an open call by an International Jury. This year’s jury : Aliki Tsirliagkou, Curator and Founder of Nitra Galleries. Greece, Martin Stommel, artist, Jon Kraja, artist. “The works by Adela Tufa , Silvi Nasufi and and Inda Sela create a narrative about constructed landscapes and the human presence which is often implied rather than shown. A commentary about contemporary living. Adela’s work if full of soft colors wandering in the beautiful summer landscapes, village streets and flowers. Sindi’s works are amazing and are about urban and rural landscapes.and I have chosen these three and the ‘life in the shade’ which is basically the Life behind these depicted landscapes. Inda’s works are in video. The first is called ‘floods in my house’ and a ‘flood’ seems to be swallowing the house, which is in perfect dialogue with The the works of the two other artists. The last video “Obstacle” creates a perfect ending or beginning to the narrative of the exhibition, as there is only forbidden way to nature and the horizon with no constructed landscape (as in the rest of the works)”

NJIHUNI ME KURATOREN: Aliki Tsirliagkou, Kuratore e OAS2021
Themeluese dhe Drejtore e Nitra Galleries Athinë-Selanik, Greqi Aliki ka një histori të shkëlqyer me projekte që i ka koncepuar në mënyrë të pavarur ose si pjesë e nje ekipi kuratorial ‘ Ajo ka punuar me Qendrën e Arteve Bashkëkohore (pjesë e Muzeut Shtetëror të Artit Bashkëkohor të Selanikut), Bienalen e Artit Bashkëkohor të Selanikut (Bienalja:3/Udhëkryq i vjetër- Make it new). Aliki ka punuar në koleksione private dhe korporative dhe ka bashkëpunuar me korporata të ndryshme, ndër të cilat Banka e Tregtisë dhe Zhvillimit të Detit të Zi, TOMS dhe Louis Vuitton. Në vitin 2016 ajo u zgjodh për të marrë pjesë në NEON Curatorial Exchange në bashkëpunim me galerinë Whitechapel në Londër. Me një interes të veçantë për imazhin në lëvizje, Aliki ka punuar si Konsulente e Programit të Artit Bashkëkohor për PCAI, një organizatë jofitimprurëse e cila synon të rrisë ndërgjegjësimin mjedisor përmes artit bashkëkohor me fokus në imazhin lëvizës. Në nëntor 2017 ajo ishte anëtare e jurisë për filmin më të mirë VR në Festivalin e 58-të Ndërkombëtar të Filmit në Selanik. Përvoja e saj përfshin punen si kuratore e Programit “Artistë në Rezidencë” nga Eagles Palace i mundësuar nga TORhotel Group (ka hyre ne edicionin e tij të 5-të në maj 2021)
MEET THE CURATOR: Aliki Tsirliagkou, Curator of OAS2021
Founder and Director of Nitra Galleries Athens-Thessaloniki, Greece Aliki has an excellent background of projects that she has curated independently or as part of a curatorial team She has worked with the Contemporary Arts Center (part of the State Museum of Contemporary Art of Thessaloniki), the Biennale of Contemporary Art of Thessaloniki (Biennale:3/Old Crossroads- Make it new). Aliki has worked on private and corporate collections and has collaborated with various corporations, among which the Black Sea Trade and Development Bank, TOMS and Louis Vuitton,. In 2016 she was selected to participate in the NEON Curatorial Exchange in collaboration with Whitechapel gallery in London. With a special interest in the moving image, Aliki has worked as the Contemporary Art Program Consultant for PCAI, a not-for-profit organization which aims to raise environmental awareness through contemporary art with a focus on the moving image. In November 2017 she was a member of the Jury for the Best VR film at the 58th Thessaloniki International Film Festival. She is a curator for the Artists in Residence Program by Eagles Palace powered by TORhotel Group (presenting its 5th Edition in May 2021)