3e2639a2-0c5b-2b50-49da-c8bc0cfc48de

In Brushwood

Brushwood is an almost impenetrable kind of vegetation, it’s the kind of nature that resists the human touch, and so allows other life forms a haven. As a painter the word ‘brushwood’ offers a play with words; brush-wood. The inner images are painted into woods of brush strokes, let loose in a land on the linen surface.

650a481a-73d2-b56e-6cc9-8055ffd60ad4

OAS2022

War. Pandemic. Climate change. Inflation. At the core of our time there is crisis. And in the midst of this crisis there are countries, cities and villages. There are people. There are swimming pools. There is space. There is care. There is love. There is art. There is a free world. There is a city called Tirana. A Gallery called Gallery70.

3d5f0630-915c-4104-5408-8c3805287c74

Under the skin

In this perspective the “abstract” is real, it is part of our body, of the creation, before it is what we know: the opposite of concrete or figurative. What we label as abstract, even in art, proves that we do not know the essence of that thing, as what we call “coincidence” proves our nescience about the cause.

jon

Artmagnifier

ArtMagnifier produced by Gallery70, is a series of short films featuring visual artists and it was supported by the Creative Producers programme developed by the British Council in the Western Balkans 4 #CreativeProducersWB Artmagnifier aims at becoming a platform that promotes artists, encourages cross discipline cooperations, facilitates international artist exchange and developes new audiences.

IMG_3504

Blooming

Gallery70 is happy to present a group show featuring artworks that present flowers and plants in full blooming. we embark in this beginning of 2022 with the positive energy and drive inspired by our artists.

412da80f-9f9b-5b07-d5e2-060692107b83

OAS2021

Curator | Kurarore Aliki Tsirliagkou
Exhibition of young artists: Ekspozita e artistëve të rinj:
Adela Tufa Inda Sela Silvi Nasufi 
Nentor / Novembre 18 > Nentor / November 30, 2021

eeada915-7b66-7749-33b2-7568f1029536

Gallery70 ka kënaqësinë të prezantojë OAS2021 (Open Art Space) një ekspozitë e pervitshme dedikuar artistëve të rinj. Ata përzgjidhen përmes një thirrje te hapur dhe seleksionohen nga një Juri Nderkombëtare. Këtë vit Juria ishte e përbërë nga Aliki Tsirliagkou (Kuratore dhe themeluese e Nitra Galleries ne Greqi, Martin Stommel , artist, Jon Kraja artist . “Veprat e Adela Tufës, Silvi Nasufit dhe Inda Selës krijojnë një rrëfim për peizazhet e ndërtuara dhe praninë njerëzore, e cila shpesh nënkuptohet sesa tregohet. Një koment për jetën bashkëkohore. Vepra e Adelës janë plot ngjyra të buta dhe na zbulojnë peizazhet e bukura verore, rrugët e fshatit dhe lulet. Veprat e Sindit janë të mahnitshme dhe kanë të bëjnë me peizazhet urbane dhe rurale. Kam zgjedhur tre punë si dhe “jetën në hije” që është në thelb Jeta e fshehur pas këtyre peizazheve . Punimet e Indës janë në video. E para quhet ‘Përmbytje në shtëpinë time’ dhe një ‘përmbytje’ duket se po e përpin shtëpinë, e cila është në dialog të përsosur me veprat e dy artistëve të tjerë. Videoja e fundit “Pengesa” krijon një mbyllje apo piknisje të përkryer të rrëfimit të ekspozitës, pasi ka vetëm rrugën e ndaluar drejt natyrës dhe horizontit pa peizazh të ndërtuar (si në pjesën tjetër të veprave)”

Gallery70 has the pleasure to present OAS2021 (Open Art Space)  a yearly exhibition promoting young artists. They are selected through an open call by an International Jury. This year’s jury : Aliki Tsirliagkou, Curator and Founder of Nitra Galleries. Greece, Martin Stommel, artist, Jon Kraja, artist. “The works by Adela Tufa , Silvi Nasufi and and Inda Sela create a narrative about constructed landscapes and the human presence which is often implied rather than shown. A commentary about contemporary living. Adela’s work if full of soft colors wandering in the beautiful summer landscapes, village streets and flowers. Sindi’s works are amazing and are about urban and rural landscapes.and I have chosen these three and the ‘life in the shade’ which is basically the Life behind these depicted landscapes. Inda’s works are in video. The first is called ‘floods in my house’ and a ‘flood’ seems to be swallowing the house, which is in perfect dialogue with The the works of the two other artists. The last video “Obstacle” creates a perfect ending or beginning to the narrative of the exhibition, as there is only forbidden way to nature and the horizon with no constructed landscape (as in the rest of the works)”

NJIHUNI ME KURATOREN: Aliki Tsirliagkou, Kuratore e OAS2021
Themeluese dhe Drejtore e Nitra Galleries Athinë-Selanik, Greqi Aliki ka një histori të shkëlqyer me projekte që i ka koncepuar në mënyrë të pavarur ose si pjesë e nje ekipi kuratorial ‘ Ajo ka punuar me Qendrën e Arteve Bashkëkohore (pjesë e Muzeut Shtetëror të Artit Bashkëkohor të Selanikut), Bienalen e Artit Bashkëkohor të Selanikut (Bienalja:3/Udhëkryq i vjetër- Make it new). Aliki ka punuar në koleksione private dhe korporative dhe ka bashkëpunuar me korporata të ndryshme, ndër të cilat Banka e Tregtisë dhe Zhvillimit të Detit të Zi, TOMS dhe Louis Vuitton. Në vitin 2016 ajo u zgjodh për të marrë pjesë në NEON Curatorial Exchange në bashkëpunim me galerinë Whitechapel në Londër. Me një interes të veçantë për imazhin në lëvizje, Aliki ka punuar si Konsulente e Programit të Artit Bashkëkohor për PCAI, një organizatë jofitimprurëse e cila synon të rrisë ndërgjegjësimin mjedisor përmes artit bashkëkohor me fokus në imazhin lëvizës. Në nëntor 2017 ajo ishte anëtare e jurisë për filmin më të mirë VR në Festivalin e 58-të Ndërkombëtar të Filmit në Selanik. Përvoja e saj përfshin punen si kuratore e Programit “Artistë në Rezidencë” nga Eagles Palace i mundësuar nga TORhotel Group (ka hyre ne edicionin e tij të 5-të në maj 2021)
MEET THE CURATOR: Aliki Tsirliagkou, Curator of OAS2021
Founder and Director of Nitra Galleries Athens-Thessaloniki, Greece Aliki has an excellent background of projects that she has curated independently or as part of a curatorial team She has worked with the Contemporary Arts Center (part of the State Museum of Contemporary Art of Thessaloniki), the Biennale of Contemporary Art of Thessaloniki (Biennale:3/Old Crossroads- Make it new). Aliki has worked on private and corporate collections and has collaborated with various corporations, among which the Black Sea Trade and Development Bank, TOMS and Louis Vuitton,. In 2016 she was selected to participate in the NEON Curatorial Exchange in collaboration with Whitechapel gallery in London. With a special interest in the moving image, Aliki has worked as the Contemporary Art Program Consultant for PCAI, a not-for-profit organization which aims to raise environmental awareness through contemporary art with a focus on the moving image. In November 2017 she was a member of the Jury for the Best VR film at the 58th Thessaloniki International Film Festival. She is a curator for the Artists in Residence Program by Eagles Palace powered by TORhotel Group (presenting its 5th Edition in May 2021)
Unnamed

When Palettes (everything) Become Paintings

When Palettes (everything) Become Paintings 
Tetor / October 10 > Nentor / November 20, 2021

Gallery70 prezanton ekspozitën personale të artistit Fani Zguro “When Palettes (everything) Become Paintings”. Ekspozita konsiston në prezantimin e serisë me të njëjtin titull (2021) dhe videos “Pushing An Elephant Upwards” (2007). “When Palettes (everything) Become Paintings”, fillon si faqe revistash të palosura më katërsh, si tavalloca për të përzier ngjyrat. Me kalimin e kohës ato shndërrohen në piktura, në projekte të ardhshme dhe jo thjesht mbetje nga proçesi në studio. “Pushing An Elephant Upwards” është si një betejë jashtë fokusi midis objektivit të telekamerës dhe dritave të makinave gjatë një udhëtimi nokturn në autostradë. Dritat dalin jashtë çdo kontrolli. Ato formojnë një skenografi të pabindur, një lloj habitati artificial xixëllonjash. Ti vësh në rresht është si të ngresh pezull një elefant. Ekspozita inagurohet më 20 tetor dhe do të qëndrojë e hapur për publikun deri më datën 10 nëntor 2021. 

Gallery70 presents Fani Zguro’s “When Palettes (everything) Become Paintings” solo exhibition, a presentation of the series by the same title (2021) and of the video “Pushing An Elephant Upwards” (2007). “When Palettes (everything) Become Paintings” starts as magazine pages folded in four and used as palettes to mix colors. Over time they grow out of their initial state of studio process waste, turn into paintings and future projects. “Pushing An Elephant Upwards” is like an out-of-focus battle between the camera lens and car headlights during a nocturnal highway trip. The headlights are out of control. They form a disobedient scenography, a sort of artificial firefly habitat. Lining them up is like making elephant float. The exhibition is inaugurated on October 20 and will remain open to the public until November 10, 2021.

Fani Zguro ka lindur në Tiranë në 1977 . Aktualisht jeton dhe punon në Berlin. Zguro u diplomua në Accademia delle Belle Arti di Brera në Milano (1998-2007). Në 2007 fitoi cmimin ndërkombëtar Onufri nga Galeria Kombëtare e Arteve në Tiranë; në 2016 cmimin ndërkombëtar Mulliqi nga Galeria Kombëtare e Kosovës dhe cmmin Best Video-Art nga TIFF Tiranë. Zguro ishte pjesë e AiR program në 2017 në Q21, Museumsquartier, Vienë. Punët e tij janë ekspozuar në Haus der Kulturen der Welt Berlin, National Museum of Contemporary Art Bukuresht, Musée des Civilisations de l’Europe et de la Mediterranée Marsej, Filmoteca Espanola Madrid, Photo Museum Braunschweig, 2nd Tirana Biennale, 3rd Mardin Biennial, 4th Young Artists Biennial of Bukuresht, 6th Çanakkale Biennial, 13th Biennale e Kairos, Ludwig Museum Budapest, Belvedere 21 – Museum für Zeitgenössische Kunst Vienë, PalaisPopulaire Berlin, the New York Public Library and Centre Pompidou Paris.

Fani Zguro was born in 1977 in Tirana. Lives and works in Berlin. Zguro graduated at the Accademia delle Belle Arti di Brera in Milan (1998-2007). In 2007 he won the International Onufri Prize assigned by the National Gallery of Arts in Tirana; in 2016 the International Mulliqi Prize of the National Gallery of Kosovo in Prishtina and the Best Video-Art award at TIFF Tirana. Zguro was part of the AiR program for 2017 at Q21, Museumsquartier, Vienna. His work has been shown at Haus der Kulturen der Welt Berlin, National Museum of Contemporary Art Bucharest, Musée des Civilisations de l’Europe et de la Mediterranée Marseille, Filmoteca Espanola Madrid, Photo Museum Braunschweig, 2nd Tirana Biennale, 3rd Mardin Biennial, 4th Young Artists Biennial of Bucharest, 6th Çanakkale Biennial, 13th Biennale of Cairo, Ludwig Museum Budapest, Belvedere 21 – Museum für Zeitgenössische Kunst Vienna, PalaisPopulaire Berlin, the New York Public Library and Centre Pompidou Paris.

Ardian-Isufi-Art-2021

You act like mortals in all that you fear, and like immortals in all that you desire

“You act like mortals in all that you fear,
and like immortals in all that you desire

Mixed media acrylic, ink, pencil, collages and different materials on paper, 45 x 35 cm, year 2020  

Mitet kanë rënë!… Paqëndrueshmëria e përhershme është bërë tashmë status i qëndrueshëm në bashkohësinë tonë! “Spiderman” nuk mund të shpëtojë botën nga frika apo pasiguria e të nesërmes!… Ky mit i realizmit kapitalist është “djali plangprishës” në utopinë e tij, nën kontrollin e sistemit dhe duket larg ëndrrës dhe dëshirës për të shpëtuar njerzimin. Çdo përpjekje e tij tashmë është e survejuar, e kalkuluar, dhe jashtë çfarëdo lloj dëshire mitike për të na dhënë shpresë dhe guxim për të jetuar…. 

The myths have fallen!… Permanent instability has become now an enduring and ever-present status in our time. “Spiderman” cannot save the world from the fear, or the insecurity of tomorrow! … This myth of capitalist realism, the “prodigal son” in his utopia, is under the control of the system. He seems far too detached from the dream to save the humanity and does not even want to act anymore. Every effort of the Spiderman is already understood, surveyed, calculated and out of touch with the kind of mythical aspirations that gave us hope and courage to live….

#Ardian Isufi ka lindur më 1973 dhe është diplomuar në Akademinë e Arteve të Tiranës në vitin 1995 në Atelienë e Grafikës. Që nga viti 1996 jep mësim si Profesor i Asocuar në atelienë e Grafikës. Prof. Asoc. Ardian Isufi është Dekani i Fakultetit të Arteve të Bukura, Universiteti i Arteve – Tiranë Artist me një karierrë të gjatë ne skenën e artit pamor, kritikës, organizimit te aktiviteteve artistike dhe kurimit te ekspozitave. 

Si artist ka marrë pjesë në shumë veprimtari artistike kombëtare dhe ndërkombëtare, ne vende të ndryshme si në Itali, Greqi, Francë, Austri, Kinë, Shtetet e Bashkuara etj, ku mes të tjerash mund të veçohen; Bienalja e Tiranes 2009, artist i ftuar nga Pavijoni Shqiptar në Bienalen e Arkitektures në Venecia më 2018, pjesmarrës dhe fitues i çmimit të tretë në vitin 2005 dhe atë të dytë në vitin 1996 në Konkursin Ndërkombëtar të Arteve Pamore “Onufri”, etj. Si kurator dhe kritik arti veprimtaria e tij është shumë e gjërë, artisti përfaqëson më së miri brezin e artistëve dhe intelektualueve shqiptarë të impenjuar dhe aktivë në të gjithë spektrin e veprimit publik. Në punën e tij, Ardian Isufi ka krijuar një marrëdhënie konstante me publikun shqiptar, si artist apo kurator, duke tentuar përherë ta ballafaqojë atë me problematika akute social-shoqërore por përherë të hetuara nga një këndvështrim dhe një qasje bashkëkohore dhe globale. 

#Ardian Isufi was born in (1973) and graduated from the Academy of Arts in Tirana in 1995 in the Atelier Graphics. He has been a lecturer, since 1996 and Associated Professor and former  is Dean of Faculty of Fine Arts in the University of Arts, Tirana.

 Artist with a long career in the contemporary art scene, art critique continuously involved in organizing artistic activities and curating exhibitions. As an artist, he has participated in many national and international artistic activities in various countries such as Italy, Greece, France, Austria, China, United States etc., where among others is worth mentioning; Tirana Biennale 2009, Venice Architecture Biennale in 2018 as an artist invited by the Albanian Pavilion, participant and winner of the third prize in 2005 and second prize in 1996 at the “Onufri Prize” the Albanian International Visual Arts Competition, etc. As a curator and art critic, his work is wide-ranging, the artist best represents the generation of Albanian artists and intellectuals actively engaged transversely all the spectrum of public action. In his work, Ardian Isufi has established a constant relationship with the Albanian public, as an artist or curator, always trying to confront public with acute social problems, always investigated from a contemporary and global point of view.