fair

Discovery art fair

For its participation in Discovery Art Fair Cologne, Gallery70 will feature the artists Martin Stommel (b.1969) DE and Jon Kraja (b.1970) AL , presenting artworks created during 2022 and 2023, exhibited for the first time to the public during the art fair.

bde8c9a2-344e-bd4

Disparate Alleys

Gallery70 is happy to host a group exhibition from Los Angeles based artist collective Durden and Ray. Los Angeles is a city where all the world’s cultures convene, Disparate Alleys highlights this distinguishing feature of the city.

3e2639a2-0c5b-2b50-49da-c8bc0cfc48de-908x1024

In Brushwood

Brushwood is an almost impenetrable kind of vegetation, it’s the kind of nature that resists the human touch, and so allows other life forms a haven. As a painter the word ‘brushwood’ offers a play with words; brush-wood. The inner images are painted into woods of brush strokes, let loose in a land on the linen surface.

a

Bring Art to Life

 

Bring Art to Life
6/09 > 19/10/2021

 

Gallery70 është krenare që organizon workshopin e parë të artit per Augmented Reality (AR) në Tiranë në bashkëpunim me ARTIVIVE platforma #1 për AR art . Artistët janë të ftuar t’i japin artit të tyre një dimension të ri dhe të eksplorojnë qasje të reja të tregimit me këtë workshop të udhëhequr nga themeluesi i Artivive Sergiu Ardelean.
Gallery70 do ta ofrojë workshopin falas për artistët dhe studentët e artit në Shqipëri, falë mbështetjes së sponsorëve tanë Ambasada Austriake në Tiranë dhe Raiffeisen Bank.

#bringArtToLife
Për të zbuluar më shumë ose për t’u regjistruar klikoni KETU

Gallery70 is proud to host its first Augmented Reality art workshop in Tirana in cooperation with ARTIVIVE the #1 AR art platform . Artists are invited to expand their art into a new dimension and explore new storytelling approaches with this augmented reality workshop led by Artivive founder Sergiu Ardelean.
Gallery70 will offer this workshop free of charge for artists and art students in Albania, thanks to the contribution of our sponsors Austrian Embassy in Tirana and Raiffeisen Bank.

#bringArtToLife
To discover more or Register CLICK HERE

unnamed

JON KRAJA – Coca Pil II

 
“Another fall, another turned page…”

Wallace Stegner

JON KRAJA – Coca-Pil II
6/09 > 19/10/2021

 
[…] Në ciklin e fundit të fotografive konceptuale të Jon Krajës, ka një rikthim te e pandërgjegjshmja fëminore, një kërkim estetik për të rikompozuar skena dhe marrëdhënie që ekzistojnë vetëm brënda unit të individit. Ato vijnë si një formë rebelimi kundra përpjekjes për të kërkuar një mendim unik brenda cdo krijimi. Janë aty për të na rikthyer tek eksplorimi i bukurisë dhe kurioziteti i pastër dhe i pakorruptuar i procesit estetik. Shikuesi është i lire të kërkojë një narrativë personale në krijimin e artistit.

[…]In the last cycle of conceptual photographs by Jon Kraja , there is a return to the childhood’s unconscious, an aesthetic quest to recompose scenes and relationships that exist only in the own’s oneself . They come as a form of rebellion against the attempt to seek a unique thinking inside the creation. They are there to bring us back to the exploration of beauty and the pure and uncorrupted curiosity of the aesthetic process. The viewer is free to find a personal narrative in the artist’s creation.
unnamed

RETURN TO INNOCENCE

 

SUMMER WITH RETURN TO INNOCENCE
17/07 to 31/07/2021

 
“Të kesh ngacmimin e duhur për të bërë një pikturë nuk është thjesht cështje frymëzimi por edhe të kesh gjendjen e duhur emocionale. Duket se këtë gjëndje piktores Albana Shoshi ia kane krijuar fotografitë e familjes dhe të fëmijërisë mbi te cilat ka ngritur një cikël të tërë pikturash. ”Ky impostim i fallsos, i imponuar që i vendoset njeriu kur vendoset para një objeklivi për të ngacmuar idenë se jo cdo gjë në këtë realitet kaq të bukur që ne shohim qetësisht është ashtu”, thotë Shoshi. Një pikturë realiste që vjen shumë natyrshëm me ngjyrime kontemporane, realizëm që tani në kohë shpreh në një farë mënyrë edhe ndikimin artistik te të atit piktorit Zef Shoshi.

“Having the right stimulus to make a painting is not just a matter of inspiration but also having the right emotional state. It seems that this situation was created for the painter Albana Shoshi by the photos of his family and childhood, on which he has built a whole cycle of paintings “This imposition of falsehood, imposed that is placed on man when placed in front of an objective to provoke the idea that not everything in this beautiful reality that we see calmly is so,” says Shoshi. A realistic painting that comes very naturally with contemporary colors, a realism that now in time expresses in a way the artistic influence of the painter’s father Zef Shoshi.

Albana Shoshi, In sand, 2007 Oil on canvas, 80 × 110 cm

“Ai formim i hershëm, formimi bazë, ka ndikuar edhe në zgjedhjen time të kësaj rryme ose të kësaj forme artistike”, thotë Shoshi. Nga kritiket e artit, Albana Shoshi, në aspektin teknik dhe stilistik konsiderohet një përfaqësuese e fotorealizmit në zhvillimet e piktures realiste në Shqipëri. Ajo nis me grumbullimin e informacionit përmes aparatit fotografik, vijon me përzgjedhjen e sasisë së dimensioneve dhe përfundon me ekzekutimin koloristik përmes realizmit në pikturë. Artistja ndërthur realizmin dhe impresionizmin per të arritur objektivin e saj final e pikerish imazhi artistik i kujtesës, emocionit dhe ndjesise se jetuar në një cast në të shkuarën.<br>

“That early the basic formation, has also influenced my choice of this current or this artistic form”, says Shoshi. From the art critics, Albana Shoshi, in the technical and stylistic aspect is considered a representative of photorealism in the developments of realist painting in Albania. It starts with the collection of information through the camera, continues with the selection of the amount of dimensions and ends with the color execution through the realism in the painting. The artist combines realism and impressionism to achieve her final goal and precisely the artistic image of memory, emotion and feeling lived in a moment in the past.

Albana Shoshi, Crazy Sun, 2018 Oil on canvas, 90 × 120 cm