Dialogue in painting and ceramic 
Irena Buzi
GabrielA Schenke 
10.10 > 29.10.2023

Gallery70 is proud to welcome, in the framework of the cultural activities of German October 2023, a captivating exhibition that celebrates the creative prowess of two remarkable female artists, Irena Buzi from Tirana, Albania and Gabriel A Schenke from Berlin, Germany. Both artists work on the mediums of painting and ceramics, exploring the realms of nature, abstraction, and transformation, weaving together a narrative that speaks to the heart of human expression.
In the world of flora and fauna, Artist GabrielA Schenke’s canvases bloom with the vibrant vitality of flowers and plants. With every brushstroke, she breathes life into her subjects, capturing the delicate interplay of light and shadow dancing upon petals and leaves. Her mastery of color and form reveals an intimate connection to the natural world, as she effortlessly transfers the essence of blossoms onto her canvases. Each stroke is a whisper of nature’s secrets, inviting us to pause and ponder the profound beauty that surrounds us daily.
Complementing this organic abundance is the enigmatic work of the artist Irena Buzi, whose abstract paintings and mini sculptures on ceramics beckon us into a realm of introspection and imagination. Her creations transcend the boundaries of the tangible, leading us on a journey through the ethereal landscapes of thought and emotion. Her art invites us to question and interpret, to find our own narratives within the interplay of colors, textures, and shapes.
The tactile world of ceramics melds with the boundless canvas of painting, each medium informing the other, allowing us to explore the boundaries and intersections of creativity.
Join us in this celebration of artistic duality, where the delicate and the abstract converge, and where the vivid colors of nature blend with the enigmatic strokes of the imagination. These two remarkable artists invite us to journey alongside them, as they unveil the beauty that resides within both the seen and the unseen, the known and the mysterious.
Through the juxtaposition of these two artists’ works, Gallery70 pursue its goal at building and promoting a dialogue between local and international artists, acting as an international creative hub in Albania. The artists will held an workshop on ceramics at Ken’s Atelier in Tirana on October 11, 2023
A special thank to the German Embassy in Albania for the support to this event.

Gallery70 është krenare të mirëpresë, në kuadër të aktiviteteve kulturore të Tetorit Gjerman 2023, një ekspozitë magjepsëse që feston aftësitë krijuese të dy artisteve të shquara femra, Irena Buzi nga Tirana, Shqipëria dhe GabrielA Schenke nga Berlini, Gjermani. Të dy artistet punojnë në mediumet e pikturës dhe qeramikës, duke eksploruar sferat e natyrës, abstraksionit dhe transformimit, duke gërshetuar së bashku një rrëfim që flet për zemrën e shprehjes njerëzore.

Në botën e florës dhe faunës, kanavacat e artistes Gabriela Schenke lulëzojnë me vitalitetin e gjallë të luleve dhe bimëve. Me çdo goditje peneli, ajo u jep jetë subjekteve të saj, duke kapur ndërveprimin delikat të dritës dhe hijes që vallëzojnë mbi petale dhe gjethe. Zotërimi i saj i ngjyrës dhe i formës zbulon një lidhje intime me botën natyrore, pasi ajo e transferon pa mundim thelbin e luleve në kanavacat e saj. Çdo penelatë është një pëshpëritje e sekreteve të natyrës, që na fton të ndalojmë dhe të mendojmë për bukurinë e thellë që na rrethon çdo ditë.

Ky bollëk organic plotësohet nga vepra enigmatike e artistes Irena Buzi, pikturat abstrakte dhe mini-skulpturat në qeramikë ë së cilës na tërheqin në një sferë introspeksioni dhe imagjinate. Krijimet e saj i kapërcejnë kufijtë e të prekshmes, duke na çuar në një udhëtim nëpër peizazhet eterike të mendimit dhe emocioneve. Arti i saj na fton të pyesim dhe interpretojmë, për të gjetur rrëfimet tona brenda ndërveprimit të ngjyrave, teksturave dhe formave.

Bota prekëse e qeramikës shkrihet me kanavacën e pakufishme të pikturës, secili medium ushqen tjetrin, duke na lejuar të eksplorojmë kufijtë dhe kryqëzimet e krijimtarisë.

Bashkohuni me ne në këtë festë të dualitetit artistik, ku delikatesa dhe abstraktja bashkohen dhe ku ngjyrat e gjalla të natyrës përzihen me goditjet enigmatike të imagjinatës. Këta dy artiste na ftojnë të udhëtojmë përkrah tyre, teksa shpalosin bukurinë që qëndron brenda të dukshmes dhe të padukshmes, të njohurës dhe të mistershmes.

Nëpërmjet ballafaqimit të veprave të dy artisteve, Gallery70 ndjek synimin e saj për ndërtimin dhe promovimin e një dialogu midis artistëve vendas dhe ndërkombëtarë, duke u shndërruar në një qendër krijuese ndërkombëtare në Shqipëri. Artistet do të udhëheqin një punëtori në Ken’s Atelier në Tiranë më 11 tetor 2023.

Një falenderim i veçantë për Ambasadën Gjermane në Shqipëri për mbështetjen ndaj këtij eventi.

This event is part of German October 2023 and is supported by the Embassy of the Federal Republique of Germany, Tirana 
Ky event organizohet në kuadër të Tetorit Gjerman 2023 me mbështetjen e Ambasadës s5 Republikës Federale të Gjermanisë

Shopping Basket