DAVID KRANTZ AND LARS BRUNSTROM 
7.09 > 30.09.2023

Gallery70 is proud to present for the first time in Albania a duo show by the Swedish artists: David Krantz and Lars Brunstrom.

David Krantz, born in Stockholm, living in southern Sweden. David has honed his craft in crafting digital sculptures that are 3D-printed and finished with painting or patination
David delves into themes of existence, nature, and humanity’s dissociative relationship with both. The work strives for presence. This becomes especially apparent in his animations, which serve as windows into an ongoing present moment.

Lars Brunstrom, born 1973, Lives and work in Stockholm, Sweden
He works with installations and mechanical moving sculptures, it is usually animals who get to portray the staged situations. They function as a kind of performance or tableaux vivants. The animals have a true-to-life, authentic appearance but in the same time as if taken from Dream like scenarios. The language that the artist try to explore has a direct non verbal way of communication such as body language and muscle memory. Artforms like modern dance and performances as its close relatives.

 

Gallery70 ka kënaqësinë të prezantojë për herë të parë në Shqipëri një ekspozitë të përbashket nga artistët suedezë David Krantz dhe Lars Brunstrom.

David Krantz, lindur në Stokholm, me banim në Suedinë jugore. David krijon skulptura dixhitale që janë të printuara në 3D dhe të përfunduara me pikturë ose patinim. Davidi merret në temat e ekzistencës, natyrës dhe marrëdhënieve disociuese të njerëzimit me të dyja. Puna kerkon prezencë. Kjo bëhet veçanërisht e dukshme në animacionet e tij, të cilat shërbejnë si dritare në një moment aktual të vazhdueshëm.

Lars Brunstrom, i lindur më 1973, jeton dhe punon në Stokholm, Suedi .Ai punon me instalime dhe skulptura mekanike lëvizëse, zakonisht janë kafshët ato që portretizojnë situatat e inskenuara. Ato funksionojnë si një lloj performance apo tablo vivant. Kafshët kanë një pamje të vërtetë, autentike, por në të njëjtën kohë sikur të ishin marrë nga skenarët e ëndrrave. Gjuha që artisti përpiqet të eksplorojë ka një mënyrë të drejtpërdrejtë jo verbale komunikimi si gjuha e trupit dhe kujtesa e muskujve. Format e artit si kërcimi modern dhe shfaqjet si të afërmit e tij.

Shopping Basket