EDISON CERAJ
Nën Lëkurë | Under the Skin 
October 20 > November 6, 2022

“[…] në këtë perspektivë “abstraktja” është reale, është pjesë e trupit tonë, e krijimit, përpara se të jetë ajo që ne dimë: e kundërta e konkretes apo figuratives. Ajo që ne etiketojmë si abstrakte, qoftë dhe në art, dëshmon se ne nuk e njohim thelbin e asaj gjaje, siç dëshmon ajo që ne quajmë “rastësi” për mosnjohjen e shkakut nga ana jonë. Kështu, ky cikël është rrjedhojë edhe e kërkimit të “abstraktes” nën lëkurë, në natyrë.”

“[…] in this perspective the “abstract” is real, it is part of our body, of the creation, before it is what we know: the opposite of concrete or figurative. What we label as abstract, even in art, proves that we do not know the essence of that thing, as what we call “coincidence” proves our nescience about the cause.Thereby this cycle is also a consequence of searching for the “abstract” under the skin, in nature.”
Edison Çeraj

Edison Çeraj lindi në Shkodër më 28 gusht të vitit 1982. Ka mbaruar Akademinë e Arteve (sot Universiteti i Arteve) dhe më pas edhe një master në filozofi në Universitetin e Tiranës, Fakulteti i Shkenca Sociale. Është autor i katër ekspozitave vetjake, “Në kërkim të ngjyrave të humbura” (2008), “Lëndë me zgjedhje” (2014) dhe “No-thing” (2016) dhe “Ngjyrsoje” (2020), si dhe pjesëmarrës në disa të tjera kolektive.
Gjithashtu, ai është kurator i shumë ekspozita personale dhe në grup.
Ai është autor i tre librave: “Arti si mundësi” (Izabel, 2008), “Kërkime në metafizikën e artit” (Logos-A, 2012) dhe “Nyja e harresës” (Logos-A, 2017).Aktualisht është pedagog në Universitetin e Arteve, në Fakultetin e Arteve të Bukura.

Edison Çeraj was born on 28 August 1982 in Shkodra. He finished his studies in the Academy of Fine Arts (today University of Arts), where he currently lectures at the Atelier of Multimedia. He also holds a master degree in philosophy at the University of Tirana, Faculty of Social Sciences. His activities include three personal exhibitions: “In the research of the lost colours” (2008), “Optional Subject” (2014), “No-thing” (2016) and “Coloring” (2020). He participated in some other collective exhibitions as well.
In the other hand, he is the curator of many exhibitions.
According to his field of research, he wrote three books: “Art as a possibility” (Izabel, 2008), “Researches in the metaphysic of art” (Logos-A, 2012), and “The node of forgetfulness” (Logos-A, 2017). He is currently a lecturer at the University of Arts, Faculty of Fine Arts.

Shopping Basket