Disparate Alleys
23/02 > 20/03/2023
[…]Gallery70 is happy to host a group exhibition from Los Angeles based artist collective Durden and Ray. Los Angeles is a city where all the world’s cultures convene, Disparate Alleys highlights this distinguishing feature of the city.

[…] Gallery70 ka kënaqësinë të prezantojë një ekspozitë me artistë të kolektivit të Durden and Ray nga Los Angjelos , Los Angjelos është një qytet ku mblidhet e gjithë kultura e botës , Rrugëtime të Ndryshme, nxjerr në pah këtë tipar të vecantë të qytetit

Takim me artisten: Sijia Chen

Unë përdor prerje letre, një teknikë tradicionale e artit popullor që është praktikuar në familjen time për breza të shumtë, për të krijuar peizazhe që imitojnë dhe njikohësisht  devijojnë nga piktura tradicionale kineze, dhe që tregojnë historinë e udhëtimit tim si emigrante dhe të shumë të tjerëve.
Unë përdor  materiale me rëndësi personale si media, duke përfshirë dokumentet e imigracionit, menutë e restoranteve në pronësi të emigrantëve dhe reklamat e revistave që përmbledhin ëndrrën amerikane. Këto materiale shndërrohen përmes aplikimit të prerjes së letrës në ndërtesa, automjete, shkëmbinj, pemë, forma organike dhe ato shtrohen njëra mbi tjetrën për të formuar male nëpër peizazhe të gjera. “Kaloni ujin dhe ngjituni maleve” është një frazë nga teksti i lashtë klasik kinez, Libri i Odës. Historikisht, fraza ka për qëllim të shprehë një udhëtim të gjatë dhe sfidues, i cili pasqyron pjesë  të përvojës sime si emigrante e gjeneratës së parë, dhe të cilin po e plotësoj duke nxjerre  konkluzione drejt guximit dhe aspiratës.
Puna ime ka të bëjë me Këtu dhe Atje. Është një kryqëzim i dy poleve të kulturës dhe ndikimit që më kanë formuar. Është manifestimi  im i udhëtimeve tona individuale teksa kalojnë njëri-tjetrin, duke ngjyrosur dhe zhvendosur ndërgjegjen tonë. Historia ime përcaktohet nga përparimi, konvencioni dhe ndjekja e ekuilibrit delikat midis individualitetit dhe pranimit. Është njëkohësisht unike për veten time dhe një e vërtetë e përhershme për të gjithë ne.

Meet the artist: Sijia Chen

I employ papercut, a traditional folk-art technique that has been practiced in my family for multiple generations, to create sceneries that emulate and deviate from traditional Chinese painting,  and that tells the story of my immigrant journey, and that of many others.
 
I incorporate materials of personal significance as media, including immigration documents, immigrant-owned restaurant menus, and magazines advertisements that encapsulate the American Dream. These materials transform through the application of papercut into buildings, vehicles, rocks, trees, organic shapes and they layer on top of each other to form mountains across expansive landscapes. “Cross the water and climb the mountains” is a phrase from the ancient Chinese classic text, the Book of Ode. Historically the phrase is meant to express a long and challenging journey, which reflects my parts of my experience as a first-generation immigrant, and to which I am supplementing by making inferences towards audacity and aspiration.
 
My work is about Here and There. It is an intersection of the two poles of culture and influence that have shaped me. It is my manifestation of our individual journeys as they cross over each other, coloring and shifting our consciousness. My story is defined by progress, convention, and the pursuit of the delicate balance between individuality and acceptance. It is simultaneously unique onto myself, and a perpetual truth for us all.

Takim me artistin: Jenny Hager

Mua me interesom të  hetoj  një hapësire të paqartë, të ndërtuar dhe të animuar që përdor imazhe të hapura, të abstraktuara për të anashkaluar ose vonuar identifikimin  e menjëhershëm. Në qendër të kësaj është krijimi i pikturës si palimpsest përmes procesit, mohimit dhe riinterpretimit në shërbim të eksplorimit të tensionit midis të shpjegueshmes dhe të pashpjegueshmes, qoftë ajo qiellore, shpirtërore,  natyrore apo dicka  tjetër. Duke injektuar nëntekste përmes elementeve formale si presioni, dizajni, ekuilibri asimetrik dhe ballafaqimi i gjuhëve të pikturës, unë shpresoj ti prish shikuesit  një perspektivë të parashikuar dhe ta vendos  atë në shpatën me dy tehe të habisë.
Titulli i përhershëm   i eksplorimit tim është “Peizazhe dhe objekte të një ngjarje shqetësuese”. Nuk mund të rri pa e përmendur ndikimin e Pandemisë Covid dhe trazirave civile në vendin tonë në këtë kohë.  Mund të zëvendësoj “Ngjarje” me “Kohë”  në titullin e punës sime dhe ta bëj atë të zbatohet  ne mënyrë dhe më drastike . Vuajtja nga  ankthi dhe e panjohura janë fatkeqësisht të prekshme në të gjithë botën dhe në vend që të luftoj për t’i mbajtur larg këto ndjenja, unë kam zgjedhur ti vë në pah  përmes imazheve të thyera dhe tensionit të shtuar.

Meet the artist: Jenny Hager

Interest to me is the investigation of an ambiguous, constructed, and animated space that utilizes open, abstracted imagery in order to bypass or delay immediate recognition. Central to this is the creation of painting as palimpsest through process, negation, and reinterpretation in the service of exploring the tension between the explicable and in-explicable, whether it be celestial, spiritual, the natural world, or other. By injecting subtexts through formal elements such as pressure, design, asymmetrical balance and the juxtaposition of painting languages, I hope to disrupt the viewer from a set perspective and set them adrift on the double edged sword of wonder.
 
The ongoing working title of my exploration is “Landscapes and Objects of a Disquieting Event”. I would be remiss not to mention the impact of the Covid Pandemic and the civil unrest in our country at this time. I could substitute “Time” for “Event” in my working title, and have it apply even more drastically. The thrum of anxiety and the unknown is sadly palpable throughout the world, and instead of struggling to keep these feelings at bay, I have chosen to allow a magnification through fractured imagery and increased tension.

Takim me artistin: Ismael de Anda III

Duke përdorur praktika mutant përfshirë foto-kolazh dixhital, vizatim, pikturë, skulpturë, instalim, realitet të shtuar dhe projektet interaktive, specifike për faqet, puna ime është
frymëzuar nga edukimi im pluralist në U.S./Mexico Gateway dhe jetesa në Los Anxhelos.
 
Koncepti im personal për mutantin, një gjendje e evolucionit të papritur, lindi nga leximi në adoleshencë i librave me kartona  të X-Men që i paraqisnin të huajt mutantë/anti-heronj, te lënë mënjanë për shkak të aftësive të tyre te vecanta, ashtu si une për shkak të përkatësisë etnike meksikano-amerikane. Mutanti i referohet përzierjes së proceseve artistike dhe potencialit të ekzistenca multietnike te atyre që jetojnë në SHBA në këmbim të kulturave të ndryshme të botës  si një përzierje që zhvillon një kulture të panjohur ende.
Shpesh punët e mia janë bashkëpunuese dhe specifike për vendndodhjen, të frymëzuara nga komunitetet brenda të cilat janë krijuar, duke përdorur materiale me burime lokale.

Meet the artist: Ismael de Anda III

Using mutant practices including digital photo-collage, drawing, painting, sculpture, installation, augmented reality, and interactive, site-specific projects, my work is
inspired by my pluralistic upbringing on the U.S./Mexico Gateway and living in Los Angeles.

My personal concept of the mutant, a condition of unexpected evolution, was born from my adolescent reading of X-Men comics that featured mutant outsiders/anti-
heroes whose special abilities set them apart, as well as my own Mexican-American ethnicity. The mutant refers to mixing of artistic processes and the potential of the multi-ethnic existence of those living in the U.S. in exchange with diverse world cultures as a blend of developing culture not yet forecasted. Often my works are collaborative, and site-specific, inspired by the communities in which they are created, using locally sourced materials.

Takim me artistin: Curtis Stage

Gjithmonë kam pasur interes të kuptoj  se cfarë na  josh në rrafshin e figurës – se si një imazh mund të krijojë një tension midis statikes dhe dinamikës, rrafshësisë dhe hapësirës.
Rryma qe ndjek aktualisht ne praktiken time te artit  eshte një eksplorim i abstrakteve të ndërtuara në mënyrë skulpturore permes kolazhit në fotografinë me natyra te qetë. Jam duke krijuar objekte tre-dimensionale duke përdorur foto ekzistuese dhe  materiale qe ne menyre te perkohshme sistemohen dhe motohen për kamerën. Kombinimi i elementeve vizuale përbëhet nga e zakonshmja dhe normalja , por imazhi përfundimtar në këto vepra paraqet një dimension shpërthyes dhe abstrakt, qe nuk i nenshtrohen ligjeve tradicionale të fizikës dhe materialitetit.
Aktualisht keto pune po prezantohen në Durden dhe Ray në Los Angeles.
Curtis është Kryetar i Arteve, Medias dhe Performancës dhe Profesor i Arteve Mediatike, Kinema dhe Fotografi në Mission College të Los Anxhelosit.

Meet the artist: Curtis Stage

I have always been interested in how we are enticed into the picture plane – how an image can create a tension between static and dynamic, flatness and space. My current art practice is an exploration in still-life photography of sculpturally constructed abstract collage. I am creating three-dimensional objects using existing photos and textural materials which are temporarily assembled arrangements staged for the camera. The combination of visual elements is composed of the commonplace and the ordinary, but the final image in these works presents an explosive and abstract dimension, where the traditional laws of physics and materiality have no authority. 
Currently showing photographic work with Durden and Ray in Los Angeles. Curtis is the Chair of Arts, Media, and Performance and Professor of Media Arts, Cinema & Photography at Los Angeles Mission College

Takim me artistin: Carlos Beltran Arechiga

Procesi krijues më jep hapësirë për meditim, hapësirë për të shoshitur idetë dhe për të vendosur një raport me talljen, humorin dhe spekulimet, shpresën për një kohë pa frikë.
Unë pikturoj struktura, si të qarta ashtu edhe të nënkuptuara, në mënyrë që të vë në pikëpyetje sistemet dhe ideologjitë që formojnë dhe përcaktojnë aksesin ndaj barazisë sociale. Nëpërmjet punës sime, unë përpiqem të përballem me premtimin e ëndrrës amerikane dhe të eksploroj Tokën e Premtuar ashtu siç ekziston: në një gjendje kaosi, të shkretë dhe pjellore.
Në mënyrë të veçantë, seria ime Cabezas shqyrton dhe vë në lojë paaftësinë e liderëve globalë dhe kombëtarë për të na udhëhequr në kohë trazirash drejt idealeve të denja. Nënshtresa e të gjitha punëve në këtë seri, është një qasje prekëse dhe satirike ndaj gjendjes sonë njerëzore gjithnjë në ndryshim, tendencave sociale që formojnë mënyrën se si ne e perceptojmë veten dhe njëri-tjetrin, të motivuar nga përpjekjet e pamëshirshme të shoqërisë sonë për të rishpikur veten.

Meet the artist: Carlos Beltran Arechiga

The creative process affords me space for contemplation, space to sift through ideas and report with derision, humor, and speculation, hope for a time without fear.

I paint structures, both explicit and implied, in order to question systems and ideologies that shape and determine ones access to social equity. Through my work, I endeavor to confront the promise of the American Dream and explore the Promised Land as it exists: in a state of chaos, desolate and fertile.

Specifically, my series Cabezas scrutinizes and mocks global and national leaders’ inability to lead us through turmoil with worthy ideals. Undergirding all bodies of work in this book, is a poignant and satirical approach to our ever-changing human condition, social trends that shape the way we perceive ourselves and each other, motivated by our society’s relentless drive to reinvent itself.

Shopping Basket