“Art is not everything. It is just about everything.”
“Arti nuk është gjithcka. Eshtë vetëm për gjithçka”

Gertrude Stein

We will already find Jean Baptiste Siméon Chardin discreetly entering this intellectual dimension, who captured in his still-lifes the objects in the charm of light and colour for the following generations up to Petra Rintelen. But, rarely another follower succeeded like her in creating such a metamorphosis to construe existence, such perceptible, pure and vivid sense beyond her motif.”

Dr. Friedhelm Häring Art Historian / Director at Oberhessisches Museum 1978 – 2012

“Tashmë, ne do shohim si hyn me shumë kujdes brenda këtij dimensioni intelektual, Baptiste Simeon Chardin, i cili kapte në natyrën e qetë objekte magjepsëse të dritës dhe ngjyrave, duke ndikuar tek brezat që do pasonin e deri tek Petra Rintelen. Po rrallë kemi parë ndonjë pasues të tij që të arrijë suksesin e Rintelen ne krijimin e një metamorfoze të tillë, në interpretimin e ekzistencës kaq të perceptueshme, të pastër e të gjallë, që shkon përtej motivit.”

Dr. Fridhelm Haring, Historian arti, drejtor i Muzeut Oberhessisches, 1978-2012

Ocelot , 2019, Oil on canvas, 90 × 100 cm (detail)  

“I think my painting has a lot to do with the conduct of the light, and actually I often create a set of things on a table or elsewhere and try a lot in which corner of the studio I get the best illumination by the daylight, the most intimate or slightly dramatic light. That depends on my motif and how I want to make this little „stage”.”

“Mendoj se piktura ime lidhet shumë me burimin e dritës dhe më qëllon shpesh të krijoj një grumbull objektesh në tavolinë a diku tjetër dhe të provoj  shumë se nga cila qoshe e studios mund të kap dritën më të mirë natyrale, dritën më intime apo lehtësisht dramatike.  Kjo varet nga tema dhe  nëse dua të krijoj një “skenë””

Petra Rintelen
Shopping Basket