SUSANNE LUND PANGRAZIO
In Brushwood | Nëpër Shkorret

January 19 > February 19, 2023
In Brushwood, Oil on linen, 80 x 60 cm. Curtesy of the artist.
Brushwood is an almost impenetrable kind of vegetation, it’s the kind of nature that resists the human touch, and so allows other life forms a haven. As a painter the word ‘brushwood’ offers a play with words; brush-wood. The inner images are painted into woods of brush strokes, let loose in a land on the linen surface. The painting itself becomes a haven for these thoughts and ideas, a brushwood on linen where they are safe to live and communicate with others.
To wander within our own brushwood is to be lost in thought. In a time when we are supposed to use our time efficiently and to have clear and measurable goals, it can be a quiet act of resistance to let our minds wander freely through thought and time. It can be both difficult and a pleasure, and maybe we end up finding what we didn’t know we sought.

Shkorreti  është një lloj vegjetacioni me shkurre dhe driza pothuajse i padepërtueshëm, është lloji i natyrës që i reziston prekjes njerëzore dhe kështu i mundëson formave të  tjera të jetës një lloj parajsë. Si piktor  version anglisht i fjalës “Brush-wood”  ofron një lojë fjalësh; brush-furce dhe “wood” dru ose pyll. Figurat e  brendshme janë pikturuar si një pyll penelatash,  të lëshuara  në sipërfaqen e pëlhures. Vetë piktura bëhet një parajsë për mendimet  dhe idetë, një shkorret pëlhure liri  ku figurat ndjehen të sigurta  për të jetuar dhe komunikuar me të tjerët.
Të endesh nëpër shkorretin tënd  do të thotë të humbasesh në mendime. Në një kohë kur supozohet të përdorim kohën tonë në mënyrë efikase dhe të kemi qëllime të qarta dhe të matshme,  ta lësh imagjinatën   të endet  lirisht në mendime dhe në kohë,  mund të jetë një akt i vogël rezistence. Mund të jetë njëkohesisht vështirësi  edhe kënaqësi, dhe ndoshta  përfundojmë duke gjetur dicka që as nuk e dinim se po e kërkonim.

Susanne Lund Pangrazio

Personal picture of Susanne Lund Pangrazio, Curtesy of the artist

MEET THE ARTIST

Susanne Lund Pangrazio is a visual artist from Sweden, currently living in Stockholm. She holds an MFA from Duncan of Jordanstone College of Art and Design, Scotland (2013) and a BA (Hons) with a major in Global Studies from the University of Gothenburg, Sweden (2010).
She has exhibited in solo- and group shows in Sweden and internationally in galleries such as Arusha Gallery, Edinburgh; Clara Hatton Gallery, Colorado; Lapua Art Museum; Finland and Alma Löv Museum, Sweden. Her work can be found in various collections.
In her practice she is interested in occupying the space in between the real and the imaginary and exploring the vague boundaries between memories and fantasies. Her work often ruminates on the transient.


Susanne Lund Pangrazio është një artiste pamore nga Suedia, dhe jeton në Stockholm. Ka marrë një diplomë master nga Kolegji i Artit dhe Dizajnit, Duncan  Jordanstone, Skoci (2013) dhe ka përfunduar studimet universitare me rezultate të shkëlqyera me një diplomë në Studime Globale nga Universiteti i Goteborgut, Suedi (2010).
Ajo ka prezantuar ekspozita personale dhe në grup, në Suedi dhe ndërkombëtarisht, në galeri  dhe muze të rëndesishem si Galeria Arusha, Edinburg;  Galeria Clara Hatton, Kolorado; Muzeu i Artit Lapua; Muzeu i Finlandës dhe Alma Löv, Suedi. Punimet e saj  gjenden në koleksione të ndryshme.
Në praktikën e saj Susanne Lund Pangrazio  është e interesuar të zërë hapësirën midis reales dhe imagjinares dhe të eksplorojë kufijtë e paqartë midis kujtimeve dhe fantazive. Puna e saj shpesh një përsiatje  mbi kalimtaren.

Susanne Lund Pangrazio in Artmagnifier, Curtesy of the artist 

Shopping Basket