“Another fall, another turned page…”

Wallace Stegner

JON KRAJA – Coca-Pil II
6/09 > 19/10/2021

 
[…] Në ciklin e fundit të fotografive konceptuale të Jon Krajës, ka një rikthim te e pandërgjegjshmja fëminore, një kërkim estetik për të rikompozuar skena dhe marrëdhënie që ekzistojnë vetëm brënda unit të individit. Ato vijnë si një formë rebelimi kundra përpjekjes për të kërkuar një mendim unik brenda cdo krijimi. Janë aty për të na rikthyer tek eksplorimi i bukurisë dhe kurioziteti i pastër dhe i pakorruptuar i procesit estetik. Shikuesi është i lire të kërkojë një narrativë personale në krijimin e artistit.

[…]In the last cycle of conceptual photographs by Jon Kraja , there is a return to the childhood’s unconscious, an aesthetic quest to recompose scenes and relationships that exist only in the own’s oneself . They come as a form of rebellion against the attempt to seek a unique thinking inside the creation. They are there to bring us back to the exploration of beauty and the pure and uncorrupted curiosity of the aesthetic process. The viewer is free to find a personal narrative in the artist’s creation.
Shopping Basket