SUMMER WITH RETURN TO INNOCENCE
17/07 to 31/07/2021

 
“Të kesh ngacmimin e duhur për të bërë një pikturë nuk është thjesht cështje frymëzimi por edhe të kesh gjendjen e duhur emocionale. Duket se këtë gjëndje piktores Albana Shoshi ia kane krijuar fotografitë e familjes dhe të fëmijërisë mbi te cilat ka ngritur një cikël të tërë pikturash. ”Ky impostim i fallsos, i imponuar që i vendoset njeriu kur vendoset para një objeklivi për të ngacmuar idenë se jo cdo gjë në këtë realitet kaq të bukur që ne shohim qetësisht është ashtu”, thotë Shoshi. Një pikturë realiste që vjen shumë natyrshëm me ngjyrime kontemporane, realizëm që tani në kohë shpreh në një farë mënyrë edhe ndikimin artistik te të atit piktorit Zef Shoshi.

“Having the right stimulus to make a painting is not just a matter of inspiration but also having the right emotional state. It seems that this situation was created for the painter Albana Shoshi by the photos of his family and childhood, on which he has built a whole cycle of paintings “This imposition of falsehood, imposed that is placed on man when placed in front of an objective to provoke the idea that not everything in this beautiful reality that we see calmly is so,” says Shoshi. A realistic painting that comes very naturally with contemporary colors, a realism that now in time expresses in a way the artistic influence of the painter’s father Zef Shoshi.

Albana Shoshi, In sand, 2007 Oil on canvas, 80 × 110 cm

“Ai formim i hershëm, formimi bazë, ka ndikuar edhe në zgjedhjen time të kësaj rryme ose të kësaj forme artistike”, thotë Shoshi. Nga kritiket e artit, Albana Shoshi, në aspektin teknik dhe stilistik konsiderohet një përfaqësuese e fotorealizmit në zhvillimet e piktures realiste në Shqipëri. Ajo nis me grumbullimin e informacionit përmes aparatit fotografik, vijon me përzgjedhjen e sasisë së dimensioneve dhe përfundon me ekzekutimin koloristik përmes realizmit në pikturë. Artistja ndërthur realizmin dhe impresionizmin per të arritur objektivin e saj final e pikerish imazhi artistik i kujtesës, emocionit dhe ndjesise se jetuar në një cast në të shkuarën.<br>

“That early the basic formation, has also influenced my choice of this current or this artistic form”, says Shoshi. From the art critics, Albana Shoshi, in the technical and stylistic aspect is considered a representative of photorealism in the developments of realist painting in Albania. It starts with the collection of information through the camera, continues with the selection of the amount of dimensions and ends with the color execution through the realism in the painting. The artist combines realism and impressionism to achieve her final goal and precisely the artistic image of memory, emotion and feeling lived in a moment in the past.

Albana Shoshi, Crazy Sun, 2018 Oil on canvas, 90 × 120 cm

Shopping Basket