Between life and world
The myth of nature and the nature of myth

Apparently, in the works of Martin Stommel and Orion Shima we can find a kind of mythological sensibility regarding man’s relationship with nature. To put it metaphorically, let’s say that we have to do with two different streams that come together in search of the sea. Read more

Ndërmjet jetës dhe botës
Miti i natyrës dhe natyra e mitit


Në shikim të parë, te veprat e Stommel-it dhe Shimës mund të pikasim një lloj ndjeshmërie mitologjike në lidhje me marrëdhënien e njeriut me natyrën. Për t’u shprehur me metaforë, le të themi se janë dy rryma të ndryshme që bëhen bashkë në kërkim të detit. Lexo më shumë

Shopping Basket